تصور کنید به عنوان یک فوتبالیست حرفه ای وارد یک مجلس شوید و بعد درباره‌‌ی علاقه‌ی خود نسبت به خیاطی صحبت کنید. شما اطرافیانتان را گیج خواهید کرد.چرا که موضوعی...

021-22605309